Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Please install plugin JVCounter!

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ชุดที่ 13 (2560 – 2562)

 

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ชุดที่ 12 (2558 – 2560)

 1. รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษา
 2. นายจำรัส ตันตรีสุคนธ์ ที่ปรึกษา
 3. นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธาน
 4. นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์ รองประธาน
 5. นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ รองประธาน
 6. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธาน
 7. นายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต รองประธาน
 8. นายสำนวน หิรัญวงษ์ เหรัญญิก
 9. นายลักษมณ์ เตชะวันชัย กรรมการและปฎิคม
 10. ผศ. อภิเนตร อูนากูล กรรมการและนายทะเบียน
 11. นายสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการและเลขาธิการ
 12. ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุช กรรมการ
 13. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ
 14. นายกำพล ศรธนะรัตน์กรรมการ

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

ชุดที่ 11 (2556 – 2558)

 1. รศ.ดร.ประสงค์           ปราณีตพลกรัง                 ที่ปรึกษา 
 2. นายจำรัส                 ตันตรีสุคนธ์                     ที่ปรึกษา
 3. นายจำรัส                 สว่างสมุทร                      ที่ปรึกษา
 4. นายวิชัย                   เบญจรงคกุล                   ประธาน                                                 
 5. นายศุภชัย                สัจไพบูลย์กิจ                   รองประธาน(ฝ่ายต่างประเทศ)
 6. รศ.ดร.วิเชียร             เปรมชัยสวัสดิ์                  รองประธาน(ฝ่ายวิชาการ)
 7. ดร.พีรสัณห์               บุณยคุปต์                       รองประธาน(ฝ่ายกฎหมาย) 
 8. นายพิภัช                  ดวงคำสวัสดิ์                   รองประธาน(ฝ่ายแรงงาน) 
 9. นายวิบูลย์                 ว่องวีรชัยเดชา                 รองประธาน                                                     
 10. นายเพิ่มบุญ               เอียมสุภาษิต                  รองประธาน
 11. นายสมพร                 มณีรัตนะกูล                    เลขาธิการ
 12. นายสำนวน               หิรัญวงษ์                       เหรัญญิก
 13. ผศ.อภิเนตร              อูนากูล                          นายทะเบียน
 14. นายลักษมณ์             เตชะวันชัย                      ปฏิคม

          

รายชื่อกรรมการของสมาคม สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

      1.  นายศรีภูมิ                    ศุขเนตร                  นายกสมาคม
      2.  นางสาววิลาวรรณ         วนดุรงค์วรรณ           อุปนายก
      3.  นายชาญชัย                จารุวัสตร์                 อุปนายก
      4.  นายโกศล                   เพ็ชร์สุวรรณ์             เลขาธิการ
      5.  นายอมร                     ถาวรมาศ                 รองเลขาธิการ 
      6.  พันเอกวิชิต                 สาทรานนท์              รองเลขาธิการ  
      7.  นายเชาว์                    ทองมา                    เหรัญญิก
      8.  นายมนู                      อรดีดลเชษฐ์             ประชาสัมพันธ์
      9.  นายดิลก                    คุณะดิลก                 ปฏิคม
     10.  นายบุญรักษ์               สรัคคานนท์              นายทะเบียน
     11.  นายปราโมทย์             พงษ์ทอง                 กรรมการ
     12.  นายวิชัย                   เบญจรงคกุล             กรรมการ
     13.  นายวุฒิพร                เดี่ยวพานิช               กรรมการ
     14.  นายวินัย                   วารัญญานนท์           กรรมการ
     15.  นายสันติ                   สุรรัตน์                   กรรมการ             

     

รายชื่อการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ณ. วันที่ 25 มกราคม 2554)

สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

     1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ                   ที่ปรึกษา 
     2. นายสุรพล รักตสันติ                       ที่ปรึกษา
     3. นายจำรัส ตันตรีสุคนธ์                    ประธานสมาคม
     4. นายจำรัส สว่างสมุทร                     รองประธานสมาคม
     5. นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์                  รองประธานสมาคม
     6. นายวิบูลย์ ว่องวีรชัยเดชา                รองประธานสมาคม
     7. นายพีรสัณห์ บุณยคุปต์                   รองประธานสมาคม
     8. นายลักษมณ์ เตชะวันชัย                 รองประธานสมาคม
     9. นายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต               รองประธานสมาคม
    10. นายพลภัทร์ อุดมผล                     รองประธานสมาคม
    11. นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์                   กรรมการและปฏิคม
    12. นายอภิเนตร อูนากูล                     กรรมการและนายทะเบียน
    13. นายสำนวน หิรัญวงษ์                    กรรมการและเหรัญญิก
    14. นายสมพร มณีรัตนะกูล                  กรรมการและเลขาธิการ

 

найти ключевые слова

стоимость раскрутка сайтов

трековые светильники в интерьере

лучший производитель ноутбуков

обыск лобановский

косметика профессиональная

translate english

лучшая пудра для лица

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: